Polscy autorzy w publikacjach CDK

Głównym partnerem OMP w Republice Czeskiej jest Centrum Studiów Demokracji i Kultury (Centrum pro studium demokracie a kultury, w skrócie CDK, www.cdk.cz ) w Brnie. CDK to jeden z najstarszych czeskich think-tanków, założony w 1993 r., jednak wywodzący się jeszcze z czasów opozycji antykomunistycznej i wydawnictw drugiego obiegu. Jednym z założycieli i prezesem CDK jest prof. Petr Fiala, były rektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie a obecnie minister edukacji, młodzieży i sportu w rządzie Petra Nečasa. CDK łączy działalność wydawniczą, analityczną (przede wszystkim w sferze polityk europejskich) i edukacyjna (m.in. programy edukacji obywatelskiej w rodzących się demokracjach). Centrum wydaje dwa czasopisma – drukowany dwumiesięcznik społeczno-kulturalny „Kontexty” i internetowe czasopismo polityczno-społeczne „Revue Politika” (www.revuepolitika.cz) . Częstymi gośćmi na łamach obu czasopism są również polscy autorzy (np. Ryszard Legutko, Bronisław Wildstein, Marek Magierowski).

 

CDK w ostatnich latach we współpracy z OMP oraz Instytutem Polskim w Pradze udało się bardzo wyraźne pogłębić czeską znajomość polskiej debaty publicznej i najważniejszych osiągnięć polskiej myśli politycznej. W ramach tej trójstronnej współpracy ukazało się łącznie 7 publikacji.

Andrzej Chwalba: Polsko 1989 – 2008. Dějiny současnosti (tłum. Jiří Ogrocký, CDK 2009) - uzupełniona i zaktualizowana wersja polskiej publikacji  III Rzeczpospolita. Raport specjalny, wydana z okazji XX rocznicy wyborów w czerwcu 1989 r.

 

 

 

 

 

 

Jadwiga Staniszkis: O moci a bezmoci (O sile i bezsilności, tłum. Jiří Ogrocký, CDK 2009) – czeskie tłumaczenie tomu esejów o przemianach w pojmowania władzy w Polsce i w kontekście globalnym.

 

 

 

 

 

 

Ryszard Legutko: Ošklivost demokracie a jiné eseje (Brzydota demokracji i inne eseje, wybór tekstów i redakcja: Maciej Ruczaj, tłum. Josef Mlejnek, CDK 2009) – pierwszy czeski wybór najważniejszych esejów krakowskiego filozofa, w którym obok tytułowej „Brzydoty demokracji” znalazły się m.in. teksty o tolerancji,  feminizmie, Kunderze, społeczeństwie otwartym czy konserwatyzmie a całość wieńczy „Esej o duszy polskiej”.

 

 

 

 

 

Návrat člověka bez vlastnosti. Krize kultury v současné polské esejistice (Powrót człowieka bez właściwości. Kryzys kultury we współczesnej polskiej eseistyce, ed. Maciej Ruczaj, CDK 2010). Wybór tekstów prezentujących najciekawsze konserwatywne głosy w polskiej debacie kulturowej lat dziewięćdziesiątych i początku XXI wieku. Wśród wybranych tekstów znalazły się obszerne fragmenty „Powrotu człowieka bez właściwości” Cezarego Michalskiego, eseje Grzegorza Górnego, Pawła Lisickiego, Bronisława Wildsteina czy Wojciecha Wencla.

 

 

 

 

Pravým okem. Antologie současného polského politického myšlení (Prawym okiem. Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej, CDK 2010, ed. Maciej Ruczaj i Maciej Szymanowski). Wybór esejów dotyczących wybranych zagadnień polskiej „meta-debaty” politycznej, przede wszystkim z lat 2002 – 2007. W wyborze znalazły się m.in. teksty Dariusza Gawina, Dariusza Karłowicza i Zdzisława Krasnodębskiego o polityce historycznej i czasach post-patriotycznych, Marka Cichockiego i Bronisława Wildsteina o integracji europejskiej, Zbigniewa Stawrowskiego, Rafała Ziemkiewicza i Agnieszki Kołakowskiej o wojnach kulturowych oraz Karłowicza, Gawina i Ewy Thompson o „modernizacji jako imitacji” i „sytuacji postkolonialnej” Polski.

 

 

 

Andrzej Nowak: Impérium a ti druzí. Eseje z dějin středo-východní Evropy (Imperium i ci drudzy. Eseje z historii Europy Środkowo-Wschodniej, CDK 2010, wybór tekstów i redakcja Maciej Ruczaj. tłum. Jan Baron). Wybór tekstów krakowskiego historyka dotyczących nowożytnej historii Rosji ze wskazaniem na jej stosunki z „peryferiami imperium“ uzupełniony o blok tematyczny dotyczący polskiej polityki wschodniej od czasów I RP do współczesności.

 

 

 

 

Jagellonské dědictví. Kapitoly z dějin středovýchodní Evropy (Dziedzictwo Jagiellonów. Rozdziały z historii Europy Środkowo-Wschodniej, CDK 2012, ed. Maciej Ruczaj). Pierwsza w języku czeskim publikacja dotycząca Pierwszej Rzeczpospolitej i jej dziedzictwa, wydana z okazji międzynarodowej wystawy „Europa Jagellonica”. Książka składa się z esejów dotyczących kształtowania się polskiego parlamentaryzmu i idei republikańskich (m.in. Jolanta Choińska, Anna Grześkowiak-Krawicz, Marek Cichocki) oraz idei jagiellońskiej w historii Europy Środkowo-Wschodniej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej (eseje Krzysztofa Mazura, Henryka Litwina czy Andrzeja Nowaka). 

Další informace